ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel  1 – Verplichtingen Verkeersacademie Kumar

Onder ‘kandidaat’ als in de lesovereenkomst genoemd, wordt hierna verstaan ‘de leerling’. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door Verkeersacademie Kumar aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht met kandidaat als opdrachtgever en Verkeersacademie Kumar als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na ondertekening door de leerling van de lesovereenkomst tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of Verkeersacademie Kumar als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

Verkeersacademie Kumar is verplicht er zorg voor te dragen:

Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door Verkeersacademie Kumar onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) of de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (verder: CCV) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan Verkeersacademie Kumar heeft voldaan.

Dat de leerling die via Verkeersacademie Kumar het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkonderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.

Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

Dat er een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Verkeersacademie Kumar jegens de leerling.

Artikel  2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Verkeersacademie Kumar wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.

De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Verkeersacademie Kumar telefonisch of per e-mail te worden gedaan. De leerling kan van de medewerkers van Verkeersacademie Kumar een schriftelijke bevestiging per e-mail verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Indien de leerling per email een rijles afzegt, dient er door de leerling een leesbevestiging van Verkeersacademie Kumar overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt de leerling desalniettemin niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht in zin van artikel 6:75 BW sprake is, zoals een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2e graad.

Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.

Het met Verkeersacademie Kumar overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen.

De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.

Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Verkeersacademie Kumar vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Verkeersacademie Kumar hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Verkeersacademie Kumar is verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.

Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.

Artikel  3 – Betaling

Verkeersacademie Kumar is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor lespakketten.

Verkeersacademie Kumar is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De lesovereenkomst is geldig na betaling door de leerling of dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. 

Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.

Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Verkeersacademie Kumar niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Verkeersacademie Kumar is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.

Verkeersacademie Kumar zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan Verkeersacademie Kumar de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Verkeersacademie Kumar gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Verkeersacademie Kumar in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Verkeersacademie Kumar zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan Verkeersacademie Kumar te betalen, is Verkeersacademie Kumar gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. Verkeersacademie Kumar dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel  4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek)

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan Verkeersacademie Kumar te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan Verkeersacademie Kumar hebben betaald, dan is Verkeersacademie Kumar gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan Verkeersacademie Kumar te voldoen.

Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie van Verkeersacademie Kumar waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR of het CCV is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.

Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan Verkeersacademie Kumar is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Verkeersacademie Kumar.

Verkeersacademie Kumar is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel  5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

Indien het CBR en CCV het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Verkeersacademie Kumar de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Verkeersacademie Kumar geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling aan Verkeersacademie Kumar betaald te worden.

Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR of het CCV wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is, zal Verkeersacademie Kumar ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

Artikel  6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als Verkeersacademie Kumar worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Verkeersacademie Kumar mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. Bij een vast aantal lessen (pakket) is restitutie niet mogelijk. 

Verkeersacademie Kumar kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door Verkeersacademie Kumar toegepast.

Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van de aan Verkeersacademie Kumar betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het CCV vastgestelde tarief, voor zover Verkeersacademie Kumar deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het CCV. Indien de leerling een examengarantie heeft afgenomen, wordt deze alleen gerestitueerd indien het initiële praktijkexamen nog niet is ingepland of heeft plaats gevonden.

De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, al dan niet tegen gangbaar tarief, bij de instructeur die normaliter de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Verkeersacademie Kumar wil volgen, informeert de leerling Verkeersacademie Kumar per brief/e-mail/telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding beëindigt dan wel tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door Verkeersacademie Kumar gedurende een periode van een jaar bewaard. Als na deze periode de leerling zijn tegoeden niet heeft opgeëist, dan wel de opleiding niet heeft hervat, komen deze tegoeden te vervallen.

Artikel  7 – Vrijwaring

Verkeersacademie Kumar vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersacademie Kumar volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling Verkeersacademie Kumar volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel  8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Verkeersacademie Kumar verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Verkeersacademie Kumar: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij Verkeersacademie Kumar aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Indien de leerling een klacht heeft kan hij deze sturen naar de klantenservice (info@verkeersacademiekumar.nl) onder vermelding van klacht. Onze klachtfunctionaris zal deze klacht vertrouwelijk behandelen en binnen twee weken reageren, mocht het onverhoopt niet lukken de klacht binnen genoemde termijn te behandelen dan zal de leerling hiervan op de hoogte worden gesteld met toelichting over het uitstel en wanneer Verkeersacademie Kumar verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 

Artikel  11 – Wijzigingen algemene voorwaarden

 

Verkeersacademie Kumar is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij Verkeersacademie Kumar hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.verkeersacademiekumar.nl/algemene-voorwaarden